Oferta dla Zamawiających

Zamawiającym służymy wszechstronną i profesjonalną pomocą w sprawnym, bezpiecznym i efektywnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia.

Zamawiającym oferujemy następujące usługi:

  • Udzielanie konsultacji z zakresu zamówień publicznych (również telefonicznie w ramach INFOLINII CZP).
  • Opracowywanie projektów ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminów konkursu, zaproszeń do składania ofert, ofert wstępnych, zaproszeń do negocjacji, zaproszeń do dialogu konkurencyjnego, projektów umów itp.
  • Analizę postępowań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Opracowywanie analiz i opinii dotyczących przepisów o zamówieniach publicznych – usługa świadczona również przez współpracującą z nami Kancelarię Radcy Prawnego Centrum Zamówień Publicznych.
  • Opracowywanie wzorcowych dokumentów postępowania o zamówienie publiczne (listy sprawdzające prawidłowość czynności podejmowanych przez zamawiającego, wzory pism i wniosków, projekty zarządzeń, decyzji itp.).
  • Opracowywanie regulaminów udzielania zamówień publicznych, regulaminów pracy komisji przetargowych, regulaminów pracy sądów konkursowych.
  • Uczestniczenie w procedurze udzielania zamówienia, w tym w pracach komisji przetargowych.