Rregulamin INFOLINII CZP

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA INFOLINII CZP

INFOLINIA CZP, zwana dalej INFOLINIĄ, jest programem prowadzonym przez Centrum Zamówień Publicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. E. Jelinka 21, 01-646 Warszawa, zwanym dalej CZP.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki CZP i klientów INFOLINII, zwanych dalej abonentami oraz zasady korzystania z programu.

INFOLINIA funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 – 16.00.

Celem programu jest służenie abonentom szybką i efektywną pomocą we wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem zamówień publicznych oraz ubieganiem się o zamówienia publiczne.

Uczestnictwa w programie uzyskuje się poprzez rejestrację abonenta na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego w siedzibie CZP lub przesłanego faxem, po dokonaniu opłaty abonamentu. Abonent wskazuje osobę lub osoby (nie więcej niż 3) uprawnione do korzystania z usług INFOLINII. Abonent powinien niezwłocznie powiadomić CZP o zmianie osoby uprawnionej do korzystania z usług INFOLINII.

Wykupienie abonamentu uprawnia do:

  • uzyskania odpowiedzi na dowolną ilość pytań zadanych w godzinach od 09:00 do 16:00 przez osoby wskazane zgłoszeniu w czasie rozmów telefonicznych trwających łącznie do 60 minut tygodniowo;
  • konsultacji w naszej siedzibie w wymiarze 1 godziny miesięcznie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Czas rozmowy oraz ilość zadanych pytań nie są ograniczone, jednak osoby korzystające z konsultacji telefonicznych powinny wykorzystywać czas rozmowy maksymalnie efektywnie.

W przypadku, gdy ekspert nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, pytanie zostaje zapisane i odpowiedź na nie jest udzielana niezwłocznie, po niezbędnych konsultacjach.

Wysokość rocznego abonamentu zależy od okresu, na który abonament jest opłacany i wynosi:

6 MIESIĘCY – 7 000 PLN

12 MIESIĘCY – 12 000 PLN

Powyższe kwoty są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Abonament jest wpłacany przelewem na konto NR 67 1090 1694 0000 0000 6805 1343 w Banku Zachodnim WBK S.A.

W przypadku rezygnacji z obsługi w trakcie trwania abonamentu, abonament nie podlega zwrotowi.

W celu przedłużenia abonamentu należy przed upływem okresu, na który abonament został wniesiony uiścić nowy abonament w wysokości aktualnie obowiązującej.

W razie nie dokonania wpłaty nowego abonamentu, dotychczasowy abonament wygasa automatycznie.