Aktualności Kanał RSS

Nowy wzór Protokołu ZP

Od 11 grudnia 2010 r. należy stosować nowe wzory protokołów ZP. Nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opublikowane w Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zastępuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (opublikowane w Dz. U. Nr 188, poz. 1154). Dotychczasowe rozporządzenie ma zastosowanie do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzania.

Rozporządzenie z dnia 26 października 2010 r. uwzględnia zmiany wprowadzone do ustawy Pzp nowelizacjami z dnia 5 listopada 2009 r. (tzw. mała nowelizacja) oraz 2 grudnia 2009 r. (tzw. duża nowelizacja). Określa ono odrębne wzory protokołów w zależności od zastosowanego trybu:

 • Załącznik nr 1 do rozporządzania stanowi wzór Protokołu postępowania w trybie przetargu nieogranicznego (Druk ZP-PN);
 • Załącznik nr 2 do rozporządzania stanowi wzór Protokołu postępowania w trybie przetargu ogranicznego (Druk ZP-PO);
 • Załącznik nr 3 do rozporządzania stanowi wzór Protokołu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem (Druk ZP-NO);
 • Załącznik nr 4 do rozporządzania stanowi wzór Protokołu postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego (Druk ZP-DK);
 • Załącznik nr 5 do rozporządzania stanowi wzór Protokołu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia (Druk ZP-NBO);
 • Załącznik nr 6 do rozporządzania stanowi wzór Protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki (Druk ZP-WR);
 • Załącznik nr 7 do rozporządzania stanowi wzór Protokołu postępowania w trybie zapytania o cenę (Druk ZP-ZOC);
 • Załącznik nr 8 do rozporządzania stanowi wzór Protokołu postępowania w trybie licytacji elektronicznej (Druk ZP-LE);
 • Załącznik nr 9 do rozporządzania stanowi wzór Protokołu postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów (Druk ZP-DSZ);
 • Załącznik nr 10 do rozporządzania stanowi wzór oświadczenia kierownika zamawiającego / pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności / członka komisji przetargowej / biegłego / innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Druk ZP-1).
   

Pliki do pobrania