Aktualności Kanał RSS

Zmiany w przepisach ustawy Pzp

Zwracamy uwagę, iż w dniu 2 stycznia 2011 r. weszła w życie zmiana (...)

Zwracamy uwagę, iż w dniu 2 stycznia 2011 r. weszła w życie zmiana art. 4 pkt 5) ustawy Pzp. Wprowadziła ją ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228). Zgodnie z nowym przepisem:
 
„Ustawy nie stosuje się do zamówień zawierających informacje niejawne, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa”.

Zmiana przepisu ustawy Pzp jest konsekwencją rezygnacji w nowej ustawie o ochronie informacji niejawnych z podziału informacji niejawnych na tajemnicę państwową i służbową (nieobowiązującego w takiej postaci w żadnym kraju NATO lub Unii Europejskiej, jak wynika z uzasadnienia ustawy). Rezygnacja ta jest rezultatem uproszczenia systemu ochrony informacji niejawnych i radykalnego zmniejszenia ich liczby (vide „Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz zmianie niektórych ustaw”).

Informujemy ponadto, że 1 marca 2011 r. wejdzie w życie kolejna zmiana przepisów ustawy Pzp mocą ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z przepisami tej ustawy:

  • w art. 91 dodany zostanie ust. 8 w brzmieniu:

    „Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego.”
  • w art. 142 ust. 4 dodany zostanie pkt 5, zgodnie z którym nie będzie obowiązku informowania Prezesa UZP o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata (art. 142 ust. 3 ustawy Pzp) w przypadku umów „o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.

Zgodnie z „Uzasadnieniem do rządowego projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym”, zmiany dotyczące przepisów ustawy Pzp „wynikają z konieczności implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2009/33 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, która odnosi się również do środków transportu, którymi będzie wykonywany publiczny transporty zbiorowy”.

Poinformujemy Państwa o pojawieniu się projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydanego z delegacji ustawowej zawartej w art. 91 ust. 8 ustawy Pzp.