Aktualności Kanał RSS

Nowe rozporządzenie

Zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

8 marca 2011 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2011 r. Nr 42, poz. 217. Zmiana rozszerza katalog inwestycji realizowanych w formule „zaprojektuj i zbuduj”, przy realizacji których zamawiający nie muszą dysponować nieruchomością na cele budowlane.

Zgodnie z nowym brzmieniem §19 b ww. rozporządzenia część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji w zakresie:

  • linii kolejowych o znaczeniu państwowym realizowanych na podstawie rozdziału 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
  • dróg publicznych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  • lotnisk użytku publicznego realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
  • budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

nie musi zawierać oświadczenia zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 

Pliki do pobrania