Aktualności Kanał RSS

Kontrowersyjna nowelizacja ustawy Pzp

25 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, która w art. 24 w ust. 1 po pkt 1 (Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się) dodaje pkt 1a w brzmieniu:

1a) wykonawców z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od nie nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej 5% wartości umowy.

Uchwalony przez Sejm przepis budzi kontrowersje.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzono m.in.:

Wprowadzenie proponowanej przesłanki wykluczenia wykonawcy jest uzasadnione faktem, iż niewykonanie zamówienia publicznego przez wykonawcę albo nienależyte jego wykonanie prowadzące do rozwiązania umowy bez uzyskania przez zamawiającego zakładanego świadczenia, tj. realizacji9 zamówienia publicznego zgodnie z umową zawartą po przeprowadzeniu postępowania w sprawie jego udzielenia, stanowi poważne naruszenie obowiązków wykonawcy wobec zamawiającego. Naruszenie to niesie bowiem za sobą liczne trudności dla zamawiającego związane m.in. z : niezrealizowaniem zadania publicznego w terminie, niebezpieczeństwem utraty środków finansowych, koniecznością zabezpieczenia inwestycji w okresie przejściowym do wyboru kolejnego wykonawcy oraz ponownym przeprowadzeniem postępowania w celu wyboru wykonawcy zamówienia, będącego – co należy podkreślić – już wcześniej przedmiotem postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. (źródło: www.sejm.gov.pl)

Negatywną opinię do projektu nowelizacji ustawy Pzp wyraziła Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (źródło: www.sejm.gov.pl).

Narodowy Bank Polski, mimo ogólnej zgody na regulację pozwalającą na wykluczenie z postępowania wykonawcy, który uprzednio niezrealizował umowy w sprawie zamówienia publicznego, wyraził zastrzeżenia do konstrukcji zaproponowanego przepisu (źródło: www.sejm.gov.pl).

Na negatywne aspekty regulacji zwróciła uwagę także Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (źródło: www.sejm.gov.pl).

W „Rzeczpospolitej - Prawo co dnia” z dnia 25 lutego 2011 r. pojawił się negatywny komentarz ekspertów na temat tej nowelizacji.
 

Pliki do pobrania