Aktualności Kanał RSS

Wyraźmy swoją opinię! Zielona Księga dotycząca modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych jest dostępna do konsultacji.

Wyraźmy swoją opinię! Zielona Księga dotycząca modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych jest dostępna i otwarta do konsultacji (http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/consultations/index_en.htm).

Sformułowano w niej ponad sto pytań, na temat których każdy może wyrazić swoją opinię i przesłać ją do właściwego organu UE. Mamy możliwość wypowiedzenia się na tematy takie jak:


 • Czy uważają Państwo za właściwą obecną strukturę zakresu przedmiotowego przepisów z jej podziałem na roboty budowlane, dostawy i usługi? Jeśli nie, to jaką alternatywną strukturę zaproponowaliby Państwo?
 • Czy uważają Państwo, że należy zrewidować zróżnicowane podejście do usług typu A i B?
 • Czy sądzą Państwo, że dyrektywy w sprawie zamówień publicznych powinny mieć zastosowanie do wszystkich usług w oparciu o ewentualnie bardziej elastyczne standardowe uregulowania? Jeśli nie, proszę wskazać usługi, które powinny być nadal objęte aktualnie obowiązującymi uregulowaniami dla usług typu B, a także przedstawić uzasadnienie.
 • Czy uważają Państwo, że procedury określone w obecnych dyrektywach umożliwiają instytucjom zamawiającym uzyskiwanie możliwie najlepszych rezultatów zakupów? Jeśli nie, to: w jaki sposób należy udoskonalić te procedury, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne/ koszty transakcyjne i skrócić czas procedur, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uzyskiwania przez instytucje zamawiające najlepszej relacji ceny do jakości?
 • Biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie w zakresie stosowania procedury przyspieszonej w 2009 i 2010 r., czy postulowaliby Państwo ogólne wprowadzenie możliwości skracania terminów w określonych okolicznościach? Czy byłoby to możliwe, Państwa zdaniem, bez negatywnego oddziaływania na jakość ofert?
 • Czy poparliby Państwo zwiększenie możliwości prowadzenia negocjacji w ramach procedur udzielania zamówień i/lub ogólne wprowadzenie możliwości stosowania procedury negocjacyjnej z uprzednią publikacją?
 • Czy poparliby Państwo bardziej elastyczne podejście do kwestii sposobu organizacji i kolejności badania kryteriów kwalifikacji i kryteriów udzielenia zamówienia w ramach procedury udzielania zamówienia? Jeśli tak, czy uważają Państwo, że należy umożliwić badanie kryteriów udzielenia zamówienia przed zbadaniem kryteriów kwalifikacji?
 • Czy uważają Państwo, że należy wyraźnie dopuścić w dyrektywie możliwość brania pod uwagę wcześniejszych doświadczeń z oferentem bądź z oferentami? Jeśli tak, jakie zabezpieczenia byłyby potrzebne, aby zapobiec praktykom dyskryminacyjnym?
 • Czy z punktu widzenia potrzeb mniejszych instytucji zamawiających stosowanie pełnego reżimu zamówień publicznych wydaje się Państwu odpowiednim rozwiązaniem czy wręcz przeciwnie? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.
 • (…)

Skorzystajmy z tej możliwości! Jako uczestnicy rynku zamówień publicznych w Polsce zebraliśmy już doświadczenie, którym możemy i powinniśmy się podzielić. Zachęcamy zatem, by wziąć czynny udział w ww. konsultacjach społecznych.
Wyniki konsultacji w odpowiedzi na zieloną księgę, zostaną omówione na konferencji w sprawie reformy zamówień publicznych, która według planów ma odbyć się 30 czerwca 2011 r. w Brukseli.
Opinie na tematy poruszane w Zielonej Księdze można przesyłać od momentu jej publikacji do 18 kwietnia 2011 r. w następujący sposób:

 • pocztą elektroniczną na adres: MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu
 • pocztą tradycyjną na adres Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług w Komisji Europejskiej: European Commission, Directorate-General for Internal Market and Services, Unit C3, 1049 Bruksela, Belgia.

Centrum Zamówień Publicznych może również pośredniczyć w przekazywaniu opinii, a podmioty tym zainteresowane mogą przesyłać swoje opinie na adres elektroniczny czp@czp.com.pl.