Aktualności Kanał RSS

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta

Prezydent RP podpisał budzącą kontrowersję ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych odnoszącą się do przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dnia 13 kwietnia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, którą dodaje się przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej „ustawy”.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. W chwili obecnej została skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Do katalogu przesłanek wykluczenia wykonawców określonego art. 24 ust. 1 ustawy dodano przesłankę, stosownie do której z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Powyższy przepis będzie miał zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych po wejściu w życie ww. ustawy.