Aktualności Kanał RSS

Inne niż cena obowiązkowe kryteria przy zakupie samochodów – nowe rozporządzenie już obowiązuje

Dnia 25 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 91 ust. 8 ustawy Pzp, który wszedł w życie 1 marca br. w wyniku uchwalenia ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, o czym informowaliśmy Państwa w dniu 28 stycznia 2011 r.

Zgodnie z jego treścią, nowymi obowiązkowymi kryteriami oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pojazdów samochodowych kategorii M i N niebędących pojazdami specjalnymi, są:

  1. zużycie energii,
  2. emisja dwutlenku węgla,
  3. emisje zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów,

z zastrzeżeniem, że przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie obowiązują w przypadku określenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogów technicznych w zakresie powyższych zagadnień. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób wyrażenia powyższych kryteriów.

Kategorie pojazdów do których odwołuje się rozporządzenie Prezesa RM z dnia 10 maja 2011 r. (M i N) zostały zdefiniowane w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. z 2006 r. Nr 238, poz. 2010 ze zmian.). Kategoria M to pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, zaś kategoria N to samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków.

Celem uchwalenia rozporządzania jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz.Urz.UE L 120 z 15.05.2009).