Aktualności Kanał RSS

Uchwały Sądu Najwyższego dotyczące stawki podatku VAT w ofertach

20 października 2011 r. Sąd Najwyższy podjął dwie jednobrzmiące uchwały (sygn. akt III CZP 52/11 i III CZP 53/11) dotyczące stawki podatku VAT w ofertach.

Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jedn. tekst: Dz.U. 2010 r. , Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Zgodnie z udostępnionym na stronach Sądu Najwyższego a także Urzędu Zamówień Publicznych uzasadnieniem uchwały o sygn. akt III CZP 52/11 nie jest obojętne, jaką stawkę podatku VAT przyjął w swej ofercie wykonawca. Wg Sądu Najwyższego zamawiający ma obowiązek badać poprawność złożonych ofert także pod kątem wysokości stawki podatku VAT. Ze względu na zasadę równego traktowania wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji oferty złożone w postępowaniu muszą być porównywalne, a więc obliczone z zastosowaniem tych samych reguł. Stawka podatku VAT jest zaś istotnym elementem kalkulacji ceny oferty, cena zaś zajmuje istotne miejsce wśród kryteriów oceny ofert.

Obowiązek weryfikacji stawki podatku od towarów i usług wypływa wprost także z przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp a także art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W przypadku wystąpienia w ofercie innej niż pisarska i rachunkowa omyłki, powodującej niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, zamawiający musi dokonać poprawienia takiej oferty, w przypadku zaś wystąpienia błędu w obliczeniu ceny, Zamawiający musi odrzucić ofertę. Poprawienie stawki podatku VAT na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp jest - zgodnie z powołaną uchwałą – obligatoryjne jednak tylko w przypadku, gdy stawka podatku została określona w SIWZ i tylko wtedy, gdy poprawienie takiej omyłki nie będzie powodować istotnej zmiany w treści oferty.

W przypadku zaś, gdy w SIWZ nie została narzucona stawka podatku od towarów i usług, zastosowanie w ofercie nieprawidłowej stawki musi być uznane za błąd w obliczeniu ceny a taka oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Nie ma tu znaczenia, czy przyjęcie przez wykonawcę błędnej stawki VAT jako elementu kształtującego wysokość ceny oferty było działaniem świadomym i zamierzonym czy nieświadomym.

Warto podkreślić, iż Sąd Najwyższy wskazał, że ocena poprawności stawki podatku VAT, którą muszą dokonywać zamawiający wywołuje skutki prawne jedynie na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie przesądza dalej idących konsekwencji, szczególnie na płaszczyźnie publicznoprawnej (w sferze zobowiązań podatkowych wykonawcy wobec Skarbu Państwa po wykonaniu umowy z zamawiającym).
Uchwały te są istotne, gdyż staną się podstawą ujednolicenia linii orzeczniczej KIO w tym zakresie.