Aktualności Kanał RSS

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych informuje na swojej stronie internetowej (www.uzp.gov.pl), iż w dniu 2 stycznia 2012 r. zostały przekazane przez Prezesa Urzędu do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu „Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych”.

Propozycje zmian są efektem obserwacji rynku zamówień publicznych, wniosków wyciągniętych z analizy europejskiego rynku zamówień publicznych przeprowadzonej przez Komisję Europejską, a także uwzględniają część postulatów zgłaszanych w trakcie przeprowadzonych konsultacji przez zamawiających oraz wykonawców zamówień publicznych.

Proponowane zmiany mają służyć realizacji celów systemu zamówień publicznych, jakimi są: zapewnienie dostępu wykonawcom do zamówień publicznych na zasadach niedyskryminujących, uzyskanie pożądanej efektywności udzielanych zamówień publicznych, zwiększenie konkurencyjności w zamówieniach publicznych oraz transparentności wydatkowanych środków publicznych.

Propozycje zmian odnoszą się do m.in. następujących obszarów Prawa zamówień publicznych:

 1. usunięcie zidentyfikowanych barier w systemie zamówień publicznych utrudniających wykonawcom dostęp do zamówień publicznych w sposób niedyskryminujący poprzez m.in.:
  • wprowadzenie zmian w sposobie potwierdzania spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu,
  • rezygnację z zatrzymywania wadium wykonawcom, którzy nie uzupełnili dokumentów,
  • wprowadzenie możliwości powoływania się na zasoby podmiotów trzecich w zakresie uprawnień
 2. elektronizacja systemu zamówień publicznych - proponowane zmiany mają na celu umożliwienie instytucjom zamawiającym przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne wyłącznie w postaci elektronicznej;
 3. położenie większego nacisku na jakość w zamówieniach publicznych poprzez m.in.:
  • uregulowanie kwestii wyjaśniania i odrzucania ofert dotkniętych wadą rażąco niskiej ceny,
  • określenie zasad korzystania z podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych,
  • uelastycznienie i odformalizowanie trybów dialogu konkurencyjnego i negocjacji z publikacją ogłoszenia;
 4. wzmocnienie instytucjonalne oraz wprowadzenie nowych instrumentów m.in. tzw. „preferencji europejskich”, polegających na umożliwieniu udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych wyłącznie wykonawcom z krajów, które otwarły swoje rynki zamówień publicznych przed wykonawcami z Polski.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl)

Pliki do pobrania