Aktualności Kanał RSS

Krótki przegląd zmian ustawy Pzp niezwiązanych z implementacją dyrektywy obronnej.

Prezentujemy krótki przegląd zmian zawartych w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 14 września 2012 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, z pominięciem zmian dotyczących implementacji tzw. dyrektywy obronnej:

Nowelizacją tworzy się definicje legalne pojęć częściowo pod potrzebny wdrożenia tzw. dyrektywy obronnej („newralgiczne usługi”, „newralgiczne roboty budowlane”, „newralgiczny sprzęt”, „sprzęt wojskowy”, „sytuacja kryzysowa”, „zakupy cywilne”), ale także i inne, jak np. „cykl życia produktu” czy „obiekt budowlany” oraz modyfikuje się dotychczasowe definicje „robót budowlanych” i „usług”.

Przewiduje się rozszerzenie możliwości wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o zamówienia, przy których „wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub ochrona bezpieczeństwa publicznego” i nie jest konieczne aby zamówienie miało nadaną klauzulę „tajne” lub „ściśle tajne” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Przewiduje się zmianę obecnej i wprowadzenie nowej przesłanki wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu:

Po pierwsze, zmienia się pierwszą z przesłanek wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dodanie, że wyklucza się wykonawców którzy zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli obowiązek zapłaty kary umownej wynosił nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia, co zostało stwierdzone orzeczeniem sądu, które się uprawomocniło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Po drugie, wprowadza się nową przesłankę wykluczenia z postępowań wykonawcy, z którym zamawiający [niekoniecznie „dany”] rozwiązał umowę albo ją wypowiedział albo od niej odstąpił, jeśli wartość tej umowy przekraczała najwyższe występujące w ustawie progi (20 mln euro dla robót budowlanych, 10 mln euro dla dostaw i usług), z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, a rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość „niezrealizowanego” zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

Po trzecie, precyzuje się, że z postępowania nie będą podlegać wykluczeniu wykonawcy którzy wykonywali czynności podczas dialogu technicznego, o którym mowa we wprowadzanym nowelizacją przepisie art. 31a ust. 1 ustawy Pzp, tj. okoliczność udziału w dialogu technicznym nie jest tożsama z wykonywaniem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem postępowania lub posługiwaniem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dialogu technicznym.

Po czwarte, w wyniku zmiany art. 24 ust. 2 wykluczeniu podlegać będą wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu. Wykonawca natomiast zawsze będzie zobowiązany złożyć oświadczenie (niezależnie od tego, czy zostanie to wskazane w dokumentacji przetargowej) bądź o braku należności do grupy kapitałowej bądź zawierające listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Prezes UZP zostanie zobowiązany do prowadzenia i ogłaszania na stronie internetowej wykazu wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę albo odstąpił od umowy, w związku z czym zamawiający będą zobowiązani informować Prezesa UZP o tych okolicznościach.

Wprowadza się i reguluje procedurę dialogu technicznego (wymagane będzie opublikowanie na stronie internetowej zamiaru przeprowadzenia dialogu technicznego). O przeprowadzonym dialogu technicznym trzeba będzie informować w ogłoszeniu o zamówieniu.

Do regulacji procesu wyboru tzw. krótkiej listy wykonawców przewiduje się wprowadzenie przymiotników „obiektywny” i „niedyskryminacyjny” dla opisania sposobu dokonania wyboru wykonawców. Konieczne zatem stanie się rozstrzygnięcie relacji pomiędzy opisem zapewniającym uczciwą konkurencję i równe traktowanie, a opisem obiektywnym i niedyskryminacyjnym.

W dialogu konkurencyjnym dotyczącym odpowiednio złożonego zamówienia możliwe będzie odstąpienie od konieczności określania znaczenia (wag) kryteriów oceny ofert; wystarczające będzie ułożenie kryteriów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

„Elementem protokołu” będą informacje o prowadzonym dialogu technicznym, o podmiotach które w nim uczestniczyły i o wpływie dialogu na dokumentację postępowania.

Wprowadzone zostaną zmiany w regulacji zamówień sektorowych. Tworzy się możliwość i reguluje tryb ustanawiania systemu kwalifikowania wykonawców i prowadzenia wykazu zakwalifikowanych wykonawców.

Przewiduje się także wprowadzenie dodatkowych regulacji dotyczących ochrony tajemnicy ustawowo chronionej w toku rozstrzygania odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą, z pewnymi odrębnościami dla informacji niejawnej, w tym wyłączenie jawności rozprawy oraz – co jest zupełną nowością – rozpoznawanie odwołania na posiedzeniu niejawnym.