Aktualności Kanał RSS

Prace Senatu RP nad ustawą zmieniającą przepisy o zamówieniach publicznych

Komisje Senatu RP (Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Obrony Narodowej) w dniu 3 października 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty połączonych Komisji nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi i przyjęły poprawki do sejmowego projektu tejże ustawy.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Obrony Narodowej zawarte jest w druku Senatu RP nr 181 Z.

Projektem ustawy zajmowała się najpierw Komisja Obrony Narodowej. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 września 2012 r. Komisja wniosła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 183 A).

Następnie, projektem ustawy zajęła się Komisja Obrony Narodowej. Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się dnia 2 października 2012 r. Komisja wniosła poprawki do tej ustawy (druk nr 181 B).

Dnia 3 października 2012 r. (druk nr 181 Z) obie powyższe Komisje rozpatrzyły wnioski i przyjęły wspólne stanowisko w sprawie poprawek do ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W wersji uzgodnionej przez powyższe Komisje (druk nr 181 Z) proponuje się m.in.:

  • Zmianę w art. 22 poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu: „5. Warunki, o których mowa w ust. 1, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.”
  • Zmianę w art. 24 ust. 1 w stosunku do projektu ustawy uchwalonego przez Sejm RP, polegającą na wykreśleniu art. 24 ust. 1 pkt 1b).

Termin rozpatrzenia przez Senat ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi upływa w dniu 14 października 2012r.

Załączniki:

  • druk 181 – materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi – tekst zawiera wyróżnione boldem i kursywą uchwalone przez Sejm RP zmiany
  • druk 181 A – SPRAWOZDANIE KOMISJI OBRONY NARODOWEJ
  • druk 181 B – SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
  • druk 181 Z – SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ oraz KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

Pliki do pobrania