Aktualności Kanał RSS

Inicjatywa Senatu w zakresie wprowadzenia w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nowego wyłączenia przedmiotowego z reżimu zamówień publicznych.

W dniu 19 lipca 2012 roku Senacka Komisja Ustawodawcza wniosła do Marszałka Senatu o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 162).

Proponowana zmiana dotyczy art. 4 i polega na dodaniu nowego pkt 14, w myśl którego przepisów ustawy nie będzie się stosowało do zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane instytucjom gospodarki budżetowej, dla których organem założycielskim jest Minister Sprawiedliwości, albo przywięziennym zakładom pracy prowadzonym w formie przedsiębiorstw państwowych, jeśli zamówienia te związane są z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Projekt ww. zmiany został przez Marszałka Senatu w dniu 26 lipca 2012 r. skierowany do:

  • Komisji Ustawodawczej,
  • Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
  • Komisji Gospodarki Narodowej.

W dniu 3 października 2012 r. odbyło się Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Gospodarki Narodowej na którym Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy, wprowadziły do niego poprawkę i wniosły o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy oraz wniesienia do Sejmu tego projektu (druk nr 162S oraz druk nr 162X).

Warto przypomnieć, iż kwestia niestosowania przepisów ustawy do zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości miała już swoją regulację w art. 6 ust. 1 pkt 3b uchylonej ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania