Aktualności Kanał RSS

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Uprzejmie informujemy, iż w piątek 12 października br., podczas 23. posiedzenia Sejmu VII kadencji w trakcie którego m.in. głosowano nad rozpatrzeniem wniosku Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów, Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Głosowano nad sprawozdaniem Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druki nr 768 i 773).

W rezultacie głosowania przyjęto poprawkę Senatu dotyczącą nie przyjmowania przepisu punktu 1b do art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie zostanie zatem wprowadzona nowa przesłanka wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu brzmiąca, że z postępowania wyklucza się „wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, której wartość dla robót budowlanych była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy, z zastrzeżeniem pkt 1a”. Zaniechanie wprowadzenia powyższego przepisu do ustawodawstwa oceniamy pozytywnie.

Przyjęto także poprawkę zgłoszoną przez Senat co do wprowadzenia ustępu 5 do art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu: „Warunki, o których mowa w ust. l, oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego zamówienia. W postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia, którego przedmiot stanowią dostawy wymagające wykonania prac dotyczących rozmieszczenia lub instalacji, usługi lub roboty budowlane, zamawiający może oceniać zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia.
 

Załączniki:

  • druk 768 – Uchwała SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
  • druk 773 – Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 768)

Pliki do pobrania