Aktualności Kanał RSS

Zmiana przepisów o zamówieniach publicznych w zw. ze zmianą Prawa pocztowego

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Poz. 1529), która swoim art. 160 zmienia ustawę Prawo zamówień publicznych poprzez:

  1. Uchylenie lit. d w art. 67 ust. 3 pkt 1 Pzp - na skutek likwidacji instytucji „zastrzeżonych usług pocztowych”, w ustawie Pzp uchylono wyłączenie obowiązku zawiadamiania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o fakcie wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zamówień o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych. W związku z powyższym, począwszy od 1 stycznia 2013 r., zamawiający ma obowiązek poinformować Prezesa UZP o wszczęciu postępowania z wolnej ręki podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.
  2. Zmianę brzmienia art. 198b ust. 2 Pzp – na skutek likwidacji instytucji „operatora publicznego”, przepis ustawy Pzp posługuje się pojęciem „operatora wyznaczonego”.

Przepis ten otrzymał zatem brzmienie: „Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.”