Aktualności Kanał RSS

Rada Ministrów przyjęła projekt kolejnej nowelizacji ustawy Pzp

W dniu 9 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Pzp, zgodnie z którym podwyższone mają zostać progi stosowania ustawy.

Ogólny próg stosowania ustawy (tzw. „próg bagatelności”), który obecnie wynosi 14 tys. euro, ma zostać podniesiony do poziomu 30 tys. euro. Nowelizacja zawiera też zmiany istotne dla środowisk naukowo-badawczych oraz twórczych i artystycznych, które przewidują szczególne wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy, nawet do 200 tys. euro, dla dostaw i usług.

Nowelizacja przewiduje także:

  • możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z nieprzyznaniem środków na sfinansowanie danego zamówienia z dziedziny badań i rozwoju;
  • rozszerzenie przesłanki zastosowania zamówienia w trybie z wolnej ręki w zakresie zamówień na rzeczy wytworzone jedynie do celów badawczych;
  • zwolnienie zamawiającego z obowiązku żądania od artystów i twórców złożenia oświadczeń o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących wyłączenia stosowania przepisów dotyczących usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych.


Przypominamy również, że w Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy Pzp dotyczącym podwykonawców (druk sejmowy nr 1179).
 

Pliki do pobrania