Aktualności Kanał RSS

Nowe progi w dyrektywach

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 335/17 w dniu 14.12.2013 r.).

Dotychczasowe wartości progów: 

130 000 euro, 200 000 euro, 400 000 euro oraz 5 000 000 euro.

zmieniają się odpowiednio:

134 000 euro, 207 000 euro, 414 000 oraz 5 186 000 euro.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2013 r. opublikowany został Komunikat Komisji Równowartość progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2013/C 366/01) Komunikat ten zawiera wartości kwot w walutach krajowych innych niż euro, którym odpowiadają wartości wszelkich progów określone w dyrektywach: 

134 000 euro – 566 137 PLN,

207 000 euro – 874 554 PLN,

414 000 euro – 1 749 109 PLN,

5 186 000 euro – 21 910 331PLN,

a także: 

80 000 euro – 337 992 PLN,

1 000 000 euro – 4 224 900 PLN.

Źródło: www.uzp.gov.pl