Aktualności Kanał RSS

Sprawozdania o zamówieniach udzielonych w roku 2013 wg nowego rozporządzenia!

27 grudnia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. 2013 r. poz.1530).

Wg przepisów ww. rozporządzenia należy przygotować sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2013 r. Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, sprawozdanie należy przekazać Prezesowi UZP do dnia 1 marca 2014 r.

Nowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu:

  • ujęcie w sprawozdaniu zamówień dot. udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w związku z wejściem w życie 20 lutego 2013 r. przepisów ustawy Pzp w tym zakresie,
  • rozszerzenie zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu także o informacje o zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy Pzp,

Nowością jest także to, że sprawozdanie ma postać tabeli jednolitej dla wszystkich zamawiających.

Uwaga, dane dotyczące realizacji zamówienia o wartościach powyżej 20 milionów euro dla robót budowlanych oraz 10 milionów euro dla dostaw lub usług z udziałem podwykonawców będą wymagane począwszy od sprawozdania dotyczącego roku 2014.

Źródło: www.uzp.gov.pl 

Pliki do pobrania