Aktualności Kanał RSS

Pzp zostaje podwyższony z dotychczasowych 14.000 euro do 30.000 euro!!

Z dniem 16.04.2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Pzp z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423) na mocy której próg stosowania ustawy Pzp zostaje podwyższony z dotychczasowych 14.000 euro do 30.000 euro!!

Z dniem 16.04.2014r. weszła w życie nowelizacja ustawy Pzp z dnia 14 marca 2014 r. (Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423) na mocy której próg stosowania ustawy Pzp zostaje podwyższony z dotychczasowych 14.000 euro do 30.000 euro!!

 

Poza podwyższeniem progu stosowania ustawy Pzp, ustawa nowelizująca wprowadza nowe wyłączenia stosowania ustawy Pzp:

·         przy udzielaniu zamówień na dostawy lub usługi  służące wyłącznie do celów badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, jeżeli ich wartość nie przekracza tzw. progu unijnego – art. 4 pkt 8a ustawy Pzp;

·         przy udzielaniu zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażeniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, jeżeli ich wartość nie przekracza tzw. progu unijnego – art. 4 pkpt 8b ustawy Pzp.

 

Podwyższeniu progu stosowania ustawy Pzp do wartości tzw. progu unijnego w odniesieniu do ww. rodzaju zamówień towarzyszą jednakże zmiany wprowadzone w ustawach: o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.) oraz o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406), które polegają na określeniu zasad udzielania tych zamówień, takich jak obowiązek publikacji ogłoszenia o udzielanym zamówieniu oraz obowiązek zachowania przejrzystości i równego traktowania wykonawców.

 

Ustawa wprowadza również nową przesłanką zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są rzeczy wytwarzanie wyłączenie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę (art. 67 ust. 1 pkt 1a).

 

Ustawodawca zmodyfikował ponadto przesłankę wyłączenia o której mowa w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp wskazując, iż nie znajduje ona zastosowania w odniesieniu do usług  w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności.

 

Istotna jest ponadto zmiana w art. 93 ustawy Pzp polegająca na wprowadzeniu nowej przesłanki unieważnienia postępowania w odniesieniu do zamówień w zakresie badan naukowych lub prac rozwojowych. Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1b zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana, w zależności od trybu, w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub zaproszeniu do składania ofert.