Aktualności Kanał RSS

29 sierpnia Sejm uchwalił nowelizację ustawy Pzp

W dniu 29 sierpnia 2014 r., po rozpatrzeniu poprawek Senatu, Sejm uchwalił ustawę zmieniającą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP. W życie wejdzie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W dniu 29 sierpnia 2014 r., po rozpatrzeniu poprawek Senatu, Sejm uchwalił ustawę zmieniającą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP. W życie wejdzie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Najważniejsze zmiany wprowadzane niniejszą nowelizacją dotyczą:

  • odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych;
  • wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych;
  • zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich;
  • wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
  • wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów;
  • zmiany w zakresie zatrzymania wadium;
  • ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego;
  • modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.

 

Źródło: www.uzp.gov.pl