Aktualności Kanał RSS

19 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy Pzp

W dniu 19 października 2014 r., weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych opublikowana w Dz. U. z 2014 r. poz. 1232. O zakresie przedmiotowej nowelizacji pisaliśmy na naszej stronie internetowej 5 września 2014 r.
Warto podkreślić szczególne uregulowania zawarte w przepisach przejściowych:
1.      do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji oraz do odwołań i skarg dotyczących tych postępowań stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp;
 
2.      w razie zmiany:
1)        stawki podatku od towarów i usług,
2)        wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.),
3)        zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.